ระบบ Reset Password

เงื่อนไขการ Reset Password

 • ผู้ที่สามารถขอเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นบุคลากรสายสอนหรือสายสนับสนุนเท่านั้น
 • ผู้ที่สามารถขอเปลี่ยนรหัสผ่านต้องมี Email @pkru.ac.th และ ชื่อ Email ต้องตรงกับ Username เท่านั้น
 • ระบบจะส่งลิงค์การแก้ไขรหัสผ่านไปยัง Email @pkru.ac.th ดังนั้นกรุณาตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Email ดังกล่าว
 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน จะมีผลต่อระบบดังต่อไปนี้
  • ระบบบริการการศึกษา (reg.pkru.ac.th)
  • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (doc.pkru.ac.th)
  • ระบบ Webportal (webport.pkru.ac.th)
  • ระบบ MIS (mis.pkru.ac.th)
  • ระบบลงเวลาปฎิบัติราชการออนไลน์ (sign.pkru.ac.th)